Apartman Site Yönetimi Terimler Sözlüğü Apartman  site, iş merkezi, plaza vb. toplu yaşam alanlarında ortak yaşamın oluşmasını sağlayan en temel unsur yönetim organıdır.  Bu toplu yaşam alanlarının sevk ve idaresi için kat mülkiyeti kanununda tanımlanmış olan, kurum, kişi, organizasyon, görev, görevli personel, iş ve işlemler gibi pek çok terimin sizler için daha anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla  bu bloğumuzda terimler sözlüğünü oluşturmaya çalışacağız. Bu blog şüphesiz ki gözümüzden kaçırdığımız terimler nedeniyle sürekli olarak güncelleme isteyecek bir çalışma olacaktır. Terimlerimizi alfabetik sıra ile paylaşamadığımız için özür dileriz bununla birlikte aradığınız terim için klavyenizin CTRL ve F tuşlarına aynı anda bastığınızda sağ üst köşede çıkan arama çubuğuna yazarak Enter'ı tuşladığınızda sayfamızda aradığınız terimle ilişkili tüm cümlelere ulaşabilirsiniz. 


Apartman nedir ?

genellikle konut olarak inşaa edilen, birkaç katlı ve her katında bir ya da birkaç daire bulunan yapılara denir. Genellikle tek blok olarak inşa edilir bitişik nizamda birkaç bloktan oluşan yapılara da apartman denir. 

Site Nedir ? 

genellikle konut olarak inşaa edilen, birkaç katlı, ayrı bloklar halinde, her katında bir ya da birkaç daire bulunan sınırları bahçe duvarı veya çit benzeri uygulamalar ile belirlenmiş  toplu yaşam alanlarına denir.

İş merkezi  Nedir ?

iş ve satış yerlerinin, çalışma ofislerinin, iş hanlarının yoğun olduğu toplu yaşam alanlarına denir. 

Plaza Nedir ?

İş merkezi tanımı ile aynı fonksiyona sahip olmasına rağmen dilimizde daha çok kurumsal firmaların tercih ettiği iş merkezlerine denir. 

Anagayrimenkul nedir ?

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 2' ye göre kat mülkiyetine konu olan bir taşınmaz malın tümüne anagayrimenkul denir. 8 den fazla bağımsız bölümü olan tüm toplu yaşam alanlarının bağımsız ve ortak yaşam alanlarının tamamını ifade eder. 

Kat Maliki Nedir ? 

Anagayrimenkule bağlı bağımsız bölümlerden birinin, birkaçının veya tamamının mülkiyetine sahip olan gerçek kişi veya tüzel kişiliklere denir. 
 
Yönetim Nedir ?

Anagayrimenkulun, ortak yaşam alanlarını anayapının tamamının ihtiyaçlarının karşılanması toplu yaşamın inşa edilmesi için gerekli olan organizasyona denir.  kat malikleri kurulunca yönetilir, yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle kat malikleri kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetici Nedir ? 

Kat malikleri kurulu, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kişiye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kişiye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Denetici Nedir ? 

Kat malikleri kurulu, yöneticinin denetlenmesi işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu kişiye (denetçi) kurula da (denetim kurulu) denir. 

Kat Malikleri Kurulu nedir ? 

Kat maliklerinin yönetici atamak, yönetim şeklini ve tarzını belirlemek, anagayrimenkule bağlı iş ve işlemler ile ilgili karar almak gibi fonskiyonları yerine getiren anagayrimenkule bağlı tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kurula denir. 

Kat Malikleri Kurul Toplantısı Nedir ? 

Kat maliklerinin anagayrimenkul yapı yönetim planında aksi belirtilmediği sürece kat mülkiyeti kanununa göre yılda en az 1 kez yapılması gereken toplantılara denir. Olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 ye ayrılır. Planlanmış takvime göre yapılan toplantılara olağan kurul toplantısı denir; genellikle geçmiş dönem yönetim ve denetim faaliyetlerinin ibrasının oylandığı yeni dönem yöneticinin ve deneticinin seçildiği yeni dönem bütçesinin oylandığı toplantılardır. Olağanüstü kurul toplantıları ise kat maliklerinin en az 1/3 ünün her hangi bir konuyu görüşmek üzere talebi doğrultusunda yahut yönetici tarafından planlanan dışında talep ve tertip edilen toplantılardır. 

Kurul Çağrısı Nedir ? 

Kat malikleri genel kurul toplantısının yeri zamanı ve gündeminin kat maliklerine tebliğ edildiği davetiyeye denir. Tebliğ edilen tarihten 15 gün sonraya yapılan çağrı birinci oturum içindir birinci oturumda sayı ve arsapayı bakımından çoğunluk aranır yeter çoğunluk sağlanmamış ise ikinci toplantı tarihi yedi günden erken tarihe çağrı çıkılamaz. 

Hazirun Cetveli Nedir ? 

Kat malikleri kurulunda ister birinci toplantı ister ikinci toplantı olsun toplantıya katılan kat maliklerinin kayıt altına alındığı tutanağa hazirun cetveli denir. Birinci toplantı daki yeter sayı şartı bu tutanak ile tutulur ve karar defterine işlenir. 

Divan Başkanı Nedir ? 

Kat Malikleri kurulu toplantı divanını yönetmek üzere kat malikleri arasından veya dışarıdan oylanarak seçilen kişiye denir. Divan başkanın görevi yalnızca o toplantıyı yönetmektir. Hazirun cetveli üzerinden yoklama almak, toplantıyı açmak veya yeter sayı şartı yerine gelmediyse ertelemek, gündem konularını görüşmeye açmak, söz hakkı almak isteyene söz hakkı vermek gibi görevleri yerine getirir. Yöneticinin divan başkanı seçilmesine hukuki olarak bir engel olmamakla birlikte ibra süreci işletileceği sebebiyle etik kaygıları barındırır. 

Divan Katibi Nedir ? 

Kat Malikleri kurulu toplantı divanınında görüşülenleri kayıt altına almak üzere kat malikleri arasından veya dışarıdan oylanarak seçilen kişi veya kişilere divan katibi denir. Divan katibi/katiplerinin görevi toplantıda görüşülen konuları, oylamaları tutanak haline getirmektir.  

Karar Defteri Nedir ? 

Genel kurul ve yönetci/yönetim kurulu kararlarının işlendiği deftere denir. 

İşletme Defteri Nedir ? 

Yönetici/Yönetim kurulunun yönetime ait gelir ve giderleri işlediği deftere denir. 

Denetim Defteri Nedir ?

Denetçi/Denetim Kurulunun denetim faaliyetlerinin işlendiği deftere denir. 

Yapı Yönetim Planı Nedir ? 

Anagayrimenkulun ortak yaşam alanlarında düzeni sağlamak, adil bir yönetim ortam oluşturmak, ortak kullanım alanlarının işleyişi kullanım şekli sınırlandırılması veya kullanıma açılması yasak işler vb konular için kat malikleri tarafından imzalanan, kart irtifakı kurulurken tapuya verilmesi zorunlu olan evraklar arasında yer alan sözleşmeye yapı yönetim planı denir.

İşletme Projesi Nedir ? 

Anagayrimenkulün bakım, onarım, enerji ve malzeme sarfiyatı, personel maaliyetleri gibi yıllık tahmini gider tutarlarının hesaplanması, bu giderlerden bağımsız alanlara pay edilen tahmini miktarın belirlenmesi ve giderleri karşılamak için bağımsız alanlardan toplanacak aidat miktarının hesaplanmasına denir. 

Aidat Nedir ? 

işletme projesince tespit edilen öngürülebilen ana gayrimenkule ait aylık /yıllık giderlerin karşılanması için kat maliki ya da kiracıdan talep edilen bedele denir. 

Yedek Akçe Nedir ?

iktisadi olarak bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı olarak dağıtılmadan veya kanun ya da ana sözleşme gereğince dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılan kısmına yedek akçe denir. Apartman site yönetimlerinin dönem sonu karı gibi bir hedefi olmadığından yedek akçe olarak ifade edilmek suretiyle talep edilen bedeller genellikle öngörülemeyen giderler için talep edilmektedir. Örneğin ısıpayölçerli merkezi ısıtma sistemi bulunan bir anagayrimenkulde öngürülemeyecek ölçülerde değişken ısıtma faturası için istenen bedellerdir. İşletme projesinde olağan giderlerden haricen sadece bu gider için kasa da tutulur. Fatura yedek akçe ile ödenir ısıpayları ayrıca tahsil edilir ve işletme projesi dengede tutulmuş olur. 

Kapıcı Nedir ? 

Konut kapıcıları yönetmeliğine göre kapıcı; ''Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri '' gören kişidir. 

Özel Güvenlik Nedir ? 

Özel güvenlik görevlisi, 5188 sayılı özel güvenlik kanununa göre kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri yangın, doğal afetler, patlayıcı maddeler, güvenlik sistemleri, olay yeri vaka incelemesi, hukuki mevzuat, ilkyardım, kalabalıklar konularında eğitim alır. Apartman ve sitelerde özel güvenlikler 5188 sayılı özel güvenlik kanununa bağlı olarak alan koruma, devriye, misafir kabulü ve trafiğini yönetme, izleme gibi görevleri yerine getirirler.