Apartmanlarda, sitelerde, iş merkezlerinde ve plazalarda en çok rastlanan problemler arasında genel kurul toplantılarında kiracının oy kullanıp kullanamayacağı konusudur. Aslında bu duruma sıkça rastlanılıyor olunmasının sebebi ortak giderlere ve alınan kararlar doğrultusunda yapılacak harcamalara kiracılar dâhil oluyorken karar aşamasında oy haklarının olmuyor oluşundan kaynaklanmaktadır.

Söz konusu durum Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kalmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili en sağlıklı bilgiye ulaşmak için kanunu okuyup doğru yorumlamak gerekmektedir. Kanunun tamamına “Yönetim Yazıları” bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31. Maddesi kiracıların oy kullanıp kullanamayacağı sorumuza cevap niteliğindedir.

Her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın sadece bir oy hakkına sahip olduğu yazmaktadır.
KMK 31. Maddesi incelendiğinde oy kullanma haklarında kiracılardan bahsedilmediğini görmekteyiz. Bu durumda bize yalnızca kat maliklerinin oy kullanabileceğini ve kat maliklerinin de oy haklarının sınırlı olduğu bilgisini vermektedir.
Fakat, 2007 yılında 31. Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik ile vekalet sistemi düzenlenmiştir. Bu değişiklik ve düzenleme kiracıların oy kullanma konusunda önlerini açmıştır. Öyle ki düzenlenen madde de “Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir”  ibaresi yer almaktadır. Düzenlemede önem arz eden bir diğer husus ise vekil ile ilgili bir kısıtlayıcının olmamasıdır. Vekâlet verilecek kişinin kim olacağı ya da kim olamayacağı konusunda bir kısıtlama getirilmemiştir.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun kapsamına giren olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarda vekâlet sistemi ile kiracılar oy kullanma hakkına sahiptir. Kiracılar ve kat malikleri kira sözleşmesinin imzalanacağı zaman dilimlerinde bu konu üzerine de konuşmalıdır. Vekâletnamenin hazırlanışı, süresi gibi konular kat maliki ve kiracı arasında usulüne uygun olarak görüşülmedir.