Kat Malikleri Kurulunu Hangi Sıklıkla Toplamak Zorundayız ?


Kat Malikleri Kurulu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. Maddesine göre senede bir defadan az olmamak koşulu ile mevcut yönetim planında uygun görülmüş zamanda/tarihte gerçekleşebilir ancak mevcut yönetim planında Kat Malikleri Kurulu için uygun bir zaman/tarih belirlenmemiş ise her yılın ilk ayı (Ocak Ayı) içinde gerçekleşir.
Kurulun toplanmasını gerektirecek olağanüstü bir durumun veya sebebin var olması halinde yönetici bireyin/şirketin ya da kat maliklerinin üçte birinin isteği üzerine kurul gerçekleşebilir. Kurul için talep edilen tarihten en az on beş (15) gün önce kurulun sebebini bildirmek üzere tüm kat maliklerine imzalattırılmak üzere bir çağrı veya taahhütlü bir mektup ile Kat Malikleri Kurulu her zaman gerçekleşebilir.