Kat Malikleri Kurulu; yönetici tarafından tüm apartman sakinlerinin, usulüne uygun yapacağı tebligat ile toplantıya çağrılmasıyla toplanır. Yönetici yapacağı bu tebligatta toplantının tarihini, saatini, yerini ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının ne zaman, hangi saatte ve nerede yapılacağını açıkça belirtmek zorundadır. Bu ifadelerin yer almadığı veya belirsiz bir şekilde yer aldığı durumlarda yapılan tebligat geçersiz sayılır. Toplantı tarihi tebligat tarihinden itibaren en erken 15 içerisinde, en geç 21 gün sonra yapılır.
 
Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve sonuca oy çokluğu ile varılır Yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı gibi konular belirlenir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus birinci toplantının ve ikinci toplantının arasında en az yedi gün olmasıdır.
Kat Malikleri anagayrimenkul ile ilgili tüm kararları Kat Malikleri Kurulu’nda görüşerek verirler.  Kat Malikleri Kurulu 2 yılda en az 1 defa toplanmak zorundadır. Toplanma zamanları yönetim planında belirlenmiş olmalıdır. Eğer yönetim planında Kat Malikleri Kurulu’nun toplanma zamanı belirlenmemiş ise ikinci takvim yılının ilk ayı içerisinde toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıları Olağan Toplantılar ve Olağanüstü Toplantılar üzere iki temel başlık altında değerlendirebiliriz.

  • Olağan Toplantılar
Olağan Toplantılar, yılda en az bir kez yapılması zorunlu olan toplantılardır. Bu toplantıların tarihi yönetim planında belirlenen tarihte yapılır, eğer yönetim planında olağan toplantının tarihinden bahsedilmemiş ise yılın ilk ayı yapılmalıdır. Bir yıl içerisinde birden fazla olağan toplantı yapılabilir ancak bu durumun yönetim planında bulunması gerekmektedir. Yönetim planında gösterilmek koşulu ile bir yıldan birden fazla toplantı yapılabilir.
Olağan toplantıların yılın ilk takvim ayında (Ocak) ya da yönetim planında belirlenen tarihte yapılmadığı durumlarda yapılacak toplantılar Olağanüstü Toplantı olarak değerlendirilmektedir.
 
  • Olağanüstü Toplantılar
Olağanüstü Toplantılar, önemli veya özel bir sebebin ortaya çıkması durumunda yönetim planında belirlenen veya yılın ilk takvim ayında gerçekleşmemiş/gerçekleşememiş kısacası olağan toplantı dönemlerinin dışında yapılan toplantılardır.  Olağanüstü toplantılar yönetici/yöneticiler kurulu, denetçiler veya Kat Malikleri Kurulu’nun 1/3’ünün isteği üzerine gerçekleşebilir. Olağanüstü toplantıların tarihleri yönetim planında belirtilmediği ve belirtilmeyeceği için toplantının her zaman yapılabilmesi mümkündür.